Приватизация земли в украине: под частным домом, новые правила

Покрокова інструкція по приватизації землі в Україні: необхідні документи та порядок дій.

Приватизация земли в Украине: под частным домом, новые правила

Як приватизувати землю в Україні, які вимоги висуваються до власників і скільки може коштувати ця процедура?

Безкоштовна приватизація землі в Україні: порядок та нюанси

Законодавство України дає громадянам країни право на отримання землі в особисте користування безкоштовно. Земельний кодекс ст. 121 містить вказівки про те, на яких підставах і в яких розмірах громадянин може узаконити приватне володіння земельною ділянкою без оплати мита. Норми такі:

 • Для будівництва та господарського забезпечення приватного будинку — до 25 соток у сільській місцевості, до 15 соток в селищах і до 10 соток в межах міста.
 • Для будівництва дачі — до 10 соток.
 • З метою садівництва — до 12 соток.
 • Для будівлі гаража — до 1 сотки.
 • Для облаштування особистого господарства — до 2 га.
 • Для організації фермерського господарства — розмір ділянки, що відповідає розміру паю, визначеного для учасників сільськогосподарських підприємств, що знаходяться на території тієї ж адміністративної одиниці (міста, села, селища), що і фермерське господарство, або середнього розміру паю по даному району.

Всі повнолітні громадяни України мають право одноразової безоплатної приватизації для кожного з цільових варіантів використання землі, передає Ukr.Media.

Як оформити землю у власність?

Порядок приватизації земельної ділянки спочатку залежить від того, чи користується громадянин даною ділянкою чи ні. Варіантів використання ділянки за відсутності правовстановлюючих документів на землю може бути кілька:

 • громадянин володіє приватним будинком, розташованим на землі, виділеній йому під забудову до 1991 р.;
 • заявник є учасником дачного кооперативу, який виділив дану земельну ділянку;
 • громадянин фактично користується ділянкою у господарських цілях, але юридично прав власності на нього не має. В цьому випадку мінімальний термін фактичного користування, при якому заявник може перевести землю у приватну власність, становить 15 років.

Порядок оформлення земельної ділянки починається з подачі заяви на приватизацію землі в сільську чи селищну раду або місцеву держадміністрацію, в залежності від територіального розташування ділянки. Як оформити земельну ділянку, що знаходиться за межами населеного пункту? Для цього необхідно звернутися в одну з організацій:

 • Головне обласне управління Держслужби України з питань геодезії, картографії та кадастру — для отримання ділянки для садівництва та ведення особистого селянського господарства;
 • районна держадміністрація — у всіх інших випадках.

Крім заяви, претендує на приватизацію земельну ділянку заявник повинен надати ще кілька документів, в залежності від умов користування землею.

Другий етап оформлення — прийняття рішення в держорганах про передачу ділянки у власність. Зазвичай займає близько 1 місяця. Третій етап — виготовлення техдокументації на землю і видача акта про приватизацію.

Які документи потрібні для оформлення приватизації?

На першому етапі оформлення приватизації до заяви, поданої в органи місцевого самоврядування, необхідно додати:

 • копію паспорта та ІПН заявника;
 • копію правовстановлюючого документа на розташовану на ділянці нерухомість, якщо приватизується земля під приватним будинком;
 • документи, що підтверджують участь у дачному кооперативі та видачі ділянки з певним номером;
 • документ про користування ділянкою, виданий територіальним органом самоврядування;
 • акт про погодження меж ділянки землі.

Список необхідних документів на оформлення землі може бути доповнено, наприклад, перед тим, як оформити право власності на земельну ділянку, яку планується використовувати для організації фермерського господарства, потрібно пред'явити підтвердження досвіду роботи в сільськогосподарській сфері диплом аграрного навчального закладу.

Перед тим, як приватизувати земельну ділянку, не маючи на нього правоустановчих документів, потрібно довести факт користування землею протягом 15 років (приобретательская давність). Доказом цього можуть бути свідчення сусідів, але частіше в таких випадках організується судовий розгляд.

В ході приватизації заявнику знадобиться оплатити послуги організацій, що займаються проведенням землевпорядних робіт в даному районі. Скільки коштує приватизація землі в Україні, залежить від конкретної ситуації, розташування і розмірів ділянки. Розміри витрат на оформлення становлять від 3 до 10 тис. грн.

На етапі розробки і затвердження проекту землеустрою організації можуть запитувати додаткові документи від заявника. Після оформлення проекту необхідно подати заяву в Реєстраційну службу або через державного кадастрового реєстратора. Через 14 днів видається Свідоцтво про право власності на земельну ділянку.

Источник: https://ukr.media/business/324541/

Приватизация земельного участка в Украине.Подробные правила

Приватизация земли в Украине: под частным домом, новые правила

Земельном кодексе Украины (ЗКУ) отношения граждан c государством (территориальными общинами) в связи с бесплатной передачей им земли определяются как «бесплатная приватизация».

Сам термин «приватизация» в земельном законодательстве не определен.

Но из формулировок, данных в других законодательных актах (законы Украины «О приватизации государственного имущест­ва», «О приватизации государственного жилищного фонда»), а также из его употребления в нормативных актах можно сделать вывод, что под приватизацией понимается передача гражданам или юридическим лицам имущест­ва, принад­лежащего государ­ству или территориальным общинам. Приватизация различных видов имущества регулируется отдельными законами: имущества государственных предприятий – Законом Украины «О приватизации государственного имущест­ва», небольших государст­венных и коммунальных предприятий – Законом ­Украины «О малой приватизации», жилья – Законом Украины «О приватизации государственного жилищного фонда». И если законодательство, регулирующее приватизацию имущества государственных предприятий, преду­сматривает отдель­ные правовые процедуры как для бесплатной, так и для платной приватизации, то в земельном законодательстве платная приватизация как особый способ приобретения земли вообще не предусмотрена. Любое другое, отличное от приобретения в рамках процедуры бесплатной приватизации, приобретение земли определяется как купля-продажа земли у государства или местной общины и осуществляется в общем порядке, предусмотренном для покупки государственной или коммунальной земли.

Сколько земли положено бесплатно Закон (пп. в), г) и ґ) п. 1 ст.

121 ЗКУ) предусматривает, что для строитель­ства дома гражданам ­Украины полагается:• на землях, отведенных для садоводства, – до 0,12 га;• на участках, предназначенных для индивидуального дачного строительства, – не более 0,10 га;• на приусадебных участ­ках (отведенных для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных построек и сооружений): не более 0,25 га – в селах, не более 0,15 га – в поселках и не более 0,10 га – в городах.

Гражданин может приватизировать несколько участ­ков – по каждому виду целевого назначения земли (п. 4. ст. 116 ЗКУ). И если он, к примеру, использовал свое право на приватизацию земли, отведенной для садовод­ства, то может получить еще и участок, предназначенный для строительства и обслуживания жилого дома.

Как осуществляется приватизация земельного участка?

Источник: https://pravo-zashita.ua.market/articles/17649-Privatizatsiya-zemelnogo-uchastka-v-Ukraine-Podrobnie-pravila.html

Как приватизировать землю в Украине 2019?

Как приватизировать землю в Украине, какие требования выдвигаются к владельцам и сколько может стоить эта процедура?

Бесплатная приватизация земли в Украине: порядок и нюансы

Законодательство Украины дает гражданам страны право на получение земли в личное пользование бесплатно. Земельный кодекс в ст. 121 содержит указания о том, на каких основаниях и в каких размерах гражданин может узаконить частное владение земельным участком без оплаты пошлины. Нормы таковы:

 1. Для постройки и хозяйственного обеспечения частного дома – до 25 соток в сельской местности, до 15 соток в поселках и до 10 соток в черте города.
 2. Для постройки дачи – до 10 соток.
 3. С целью садоводства – до 12 соток.
 4. Для постройки гаража – до 1 сотки.
 5. Для обустройства личного хозяйства – до 2 га.
 6. Для организации фермерского хозяйства – размер участка соответствует размеру пая, определенного для участников сельскохозяйственных предприятий, находящихся на территории той же административной единицы (города, села, поселка), что и фермерское хозяйство, либо размеру среднего пая по данному району.

Все совершеннолетние граждане Украины имеют право однократной бесплатной приватизации для каждого из целевых вариантов использования земли.

Как оформить землю в собственность?

Порядок приватизации земельного участка изначально зависит от того, пользуется ли гражданин данным участком или нет. Вариантов использования участка при отсутствии правоустанавливающих документов на землю может быть несколько:

 • гражданин владеет частным домом, расположенным на земле, выделенной ему под застройку до 1991 г.;
 • заявитель является участником дачного кооператива, который выделил данный земельный участок;
 • гражданин фактически пользуется участком в хозяйственных целях, но юридически прав собственности на него не имеет. В этом случае минимальный срок фактического пользования, при котором заявитель может перевести землю в частную собственность, составляет 15 лет.

Порядок оформления земельного участка начинается с подачи заявления на приватизацию земли в сельский или поселковый совет либо местную госадминистрацию, в зависимости от территориального расположения участка.

Как оформить земельный участок, находящийся за пределами населенного пункта? Для этого необходимо обратиться в одну из организаций:

 • Главное областное управление Госслужбы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра – для получения участка с целью садоводства и ведения личного крестьянского хозяйства;
 • районная госадминистрация – во всех остальных случаях.

Кроме заявления подается выкопировка земельного участка, паспорт и ИНН заявителя.

Второй этап оформления – принятие решения в госорганах о передаче участка в личную собственность. Обычно занимает около 1 месяца.

Третий этап – изготовление техдокументации на землю и выдача акта о приватизации.

Какие документы нужны для оформления приватизации?

На первом этапе оформления приватизации к заявлению, поданному в органы местного самоуправления, необходимо приложить:

 • копию паспорта и ИНН заявителя;
 • копию правоустанавливающего документа на расположенную на участке недвижимость, если приватизируется земля под частным домом;
 • документы, подтверждающие участие в дачном кооперативе и выдаче участка с определенным номером;
 • документ о пользовании участком, выданный территориальным органом самоуправления;
 • акт о согласовании границ участка земли.

Список требуемых документов на оформление земли может быть дополнен – например, перед тем, как оформить право собственности на земельный участок, который планируется использовать для организации фермерского хозяйства, нужно предъявить подтверждения опыта работы в сельскохозяйственной сфере либо диплом аграрного учебного заведения.

Перед тем, как приватизировать земельный участок, не имея на него правоустанавливающих документов, потребуется доказать факт пользования землей в течение 15 лет (приобретательская давность). Доказательством могут служить свидетельства соседей, но чаще в таких случаях организуется судебное разбирательство.

В ходе приватизации заявителю понадобится оплатить услуги организаций, занимающихся проведением землеустроительных работ в данном районе. Сколько стоит приватизация земли в Украине, зависит от конкретной ситуации, расположения и размеров участка. Размеры затрат на оформление составляют от 3 до 10 тыс. грн.

На этапе разработки и утверждения проекта землеустройства организации могут запрашивать дополнительные документы от заявителя. После оформления проекта необходимо подать заявление в Регистрационную службу или через государственного кадастрового регистратора. Через 14 дней выдается Свидетельство о праве собственности на земельный участок.

Источник: https://maanimo.com/helpful/142144-kak-privatizirovat-zemlyu-v-ukraine-stoimost-i-poryadok-oformleniya

Как приватизировать землю

Вопрос приватизации земли на сегодняшний день остается достаточно актуальным. Значительное количество земельных участков остаются неприватизированными. Особенно это касается дачных обществ.

О приватизации земли в Украине — содержание:

«Причина кроется в ненадлежащем качестве оформления дачными обществами документов на земли, которые выделялись им в пользование и которые в последующем были распределены между членами таких обществ», — отметил в беседе с UBR.ua адвокат юридической компании Riyako&Partners Николай Максимов.

Рынок земли. Рада хочет изменить лимит на владение участками

Приватизация земли — это перевод определенного участка в собственность частных лиц. Приватизация земли происходит в случае безвозмездного получения гражданином участка из земель государственной и коммунальной собственности.

Читайте также:  Самовольная постройка: признаки, последствия, легализация

Сколько можно приватизировать

По закону каждый украинец имеет право на бесплатное получение земельных участков в собственность в пределах норм, определенных Земельным кодексом, но только один раз по каждому из указанных видов использования:

а) для ведения фермерского хозяйства  – в размере земельной доли (пая), определенной для членов сельскохозяйственных предприятий, расположенных на территории сельского, поселкового, городского совета, где находится фермерское хозяйство.

Если на территории сельского, поселкового, городского совета расположено несколько сельскохозяйственных предприятий, размер земельной доли  определяется как средний по этим предприятиям.

В случае отсутствия сельскохозяйственных предприятий размер определяется как средний по району;

 • б) для ведения личного крестьянского хозяйства – не более 2,0 гектара;
 • в) для ведения садоводства – не более 0,12 гектара;
 • г) для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений (приусадебный участок) в селах – не более 0,25 гектара, в поселках — не более 0,15 гектара, в городах — не более 0,10 гектара;
 • г) для индивидуального дачного строительства – не более 0,10 гектара;
 • д) для строительства индивидуальных гаражей — не более 0,01 гектара.

Этапы приватизации

Процедура приватизации земли состоит из нескольких стадий, а именно:

 1. Обращение гражданина в орган местного самоуправления (если земельный участок находится в границах населенного пункта), или территориальный орган госгеокадастра (если земельный участок находится вне границ населенного пункта) с заявлением о предоставлении разрешения на разработку технической документации на земельный участок и графическими материалами, которые подтверждают место расположения земли.
 2. Принятие органом местного самоуправления/территориальным органом госгеокадастра решения о предоставлении согласия на разработку технической документации на земельный участок.
 3. Разработка технической документации на земельный участок, присвоение кадастрового номера и согласование технической документации на земельный участок в соответствующих органах (в случае приватизации особо ценных земель).
 4. Принятие органом местного самоуправления/территориальным органом госгеокадастра решения об утверждении технической документации и передаче земельного участка в собственность гражданина.
 1. Кроме вышеуказанных стадий у органа, который передает земельный участок в собственность граждан, имеются полномочия по контролю отсутствия на земельном участке самовольно построенных объектов.
 2. В случае, если на земельном участке самовольно построены капитальные строения, то в приватизации земли может быть отказано до момента узаконения таких построек и присвоения им почтового адреса.
 3. «Если постройка не является капитальной (отсутствует фундамент), то гражданин должен предоставить справку или техническое заключение о временном характере постройки», — говорит Николай Максимов.
 4. Минэкономики выяснило, в каких областях больше всего незарегистрированной земли

Когда нужно доплатить

По общему правилу приватизация земли является бесплатной. Однако в случае, если человек хочет приватизировать несколько участков одного целевого назначения или выйти за рамки бесплатной приватизации (земельный участок более установленных норм), то за такую приватизацию придется заплатить.

Стоимость приватизации земельного участка в Украине на сегодняшний день составляет от 5 000 грн.

Нормы бесплатной приватизации земельных участков следующие:

 • для ведения личного крестьянского хозяйства — не более 2,0 гектар;
 • для ведения садоводства — не более 0,12 гектар;
 • для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений (приусадебный участок) в селах — не более 0,25 гектар, в поселках — не более 0,15 гектар, в городах — не более 0,10 гектар;
 • для индивидуального дачного строительства — не более 0,10 гектар;
 • для строительства индивидуальных гаражей — не более 0,01 гектар.

«В случае, если гражданин хочет приватизировать земельный участок большей площадью, то за такую приватизацию нужно будет доплатить денежные средства исходя из экспертной оценки земельного участка по состоянию на время приватизации», — резюмировал Николай Максимов.

Примерная стоимость проведения оценки земельного участка составляет 1 тыс. грн., срок выполнения — 1-2 дня.

Цену работ по оценке нетипичных земельных участков, а также земельных участков коммерческого назначения зачастую определяется индивидуально.

Документы, которые потребуются для приватизации земельного участка:

 • Решение сельскогопоселковогогородского совета о предоставлении разрешения на изготовление проекта землеустройства по отводу земельного участка;
 • Схема размещения земельного участка (предоставляет сельский землеустроитель или управления Госземагентства);
 • Справка с места жительства о том, что лицо приобрело право собственности в пределах норм приватизации;
 • Копия паспорта (1,2,11 ст.) и идентификационного номера.

Источник: https://ubr.ua/business-practice/laws-and-business/kak-privatizirovat-zemlu-223863

Как приватизировать землю в 2019 году: документы и бесплатная приватизация

Украина – одна из немногих стран в мире, где еще сохранился мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения, и продлили его действие законопроектом №9355-5 до начала следующего года. Это значит, что у украинцев осталось меньше года, чтобы получить бесплатный участок земли от государства или приватизировать уже имеющиеся в пользовании. О последнем и пойдет речь в этой статье.

Как приватизировать землю

На сегодня в Украине действует бесплатная приватизация – каждый гражданин страны вправе получить от государства земельный участок одного или нескольких целевых назначений:

 • Занятие фермерством;
 • Садоводство;
 • Огородничество;
 • Частное жилищное строительство;
 • Частное дачное строительство;
 • Частное гаражное строительство.

Дополнительно приватизировать землю, полученную таким путем не нужно. Передача ее в частную собственность входит в процедуру оформления. Чтобы стать землевладельцем, вам нужно выбрать желаемый участок, подать в местные органы исполнительной власти заявление с прошением, заказать услуги геодезиста, собрать пакет документов и, в конечном итоге, стать собственником земли.

В лучшем случае процедура занимает 4-5 месяцев, в худшем – несколько лет.

Если участок уже есть в вашем распоряжении, но не принадлежит на правах собственности, процедура несколько иная. В таком случае как приватизировать землю Украина разработала отдельный протокол процедур.

Приватизация земли под частным домом, который принадлежит вам на правах собственности, осуществляется по упрощенной процедуре. Вам потребуется:

 • Заказать разработку тех. документации, чтобы определить четкие границы участка.
 • Заказать услуги геодезиста, который сопоставит размеры и границы из технической документации с фактическими, и установит пределы участка («вкопает столбики»).
 • Заказать техническую документацию по разделению участка;
 • Регистрация участка в земельном кадастре Украины;
 • Передача в местные органы власти документов для приватизации земли;
 • Зарегистрировать право собственности на землю.

Если нужна приватизация земли под частный дом, который только планируется построить или с уже возведенным самостроем, то в дополнение к вышеизложенной процедуре добавляется узаконивание здания.

Если вы пользуетесь этим участком уже более 10 лет и другие люди не претендуют на него на законных основаниях, самострой может послужить дополнительным плюсом в получении прав собственности.

С другой стороны, если по документам землю уже приватизировал кто-то другой, ваш дом (если вы еще не успели его зарегистрировать) – собственность фактического владельца участка.

Подробно объяснить, как приватизировать землю возле дома, помогут специалисты землераспорядительных компаний. Сегодня в Украине в них нет дефицита.

Какие документы нужны для приватизации земли

Минимальный пакет документов для подачи в органы исполнительной власти, состоит из:

 • Копия паспорта заявителя и его индивидуального налогового номера;
 • Если на участке уже есть постройки, то копия документов на собственность ни эти постройки и на законность их возведения;
 • Если участок принадлежит дачному кооперативу, то копия документов от этого кооператива с номером участка и подтверждением права заявителя на собственность;
 • Техническая документация на участок;
 • Графическое изображение участка в пространстве по отношению к соседним участкам;
 • Выписка из кадастрового реестра.

Документы для приватизации земли из этого перечня могут отличаться от фактически требуемых чиновником в зависимости от обстоятельств приватизации и целевого назначения участка.

Так, если вы спросите какие документы нужны для приватизации земли сельскохозяйственного назначения или для занятия фермерством, регистрирующий орган может затребовать подтверждение опыта ведения сельского хозяйства или диплом о получении профильного образования.

Если вас интересует какие документы нужны для приватизации земли и дома, то вышеуказанный список документов может быть расширен выпиской уличного совета, свидетельствами соседей о том, что вы постоянно проживаете или используете этот участок, документы на право собственности на дом, построенный на участке и т.д.

В некоторых случаях потребуется решение суда, заключение пожарных, газовщиков, энергетиков, полиции и т.д.

Бесплатная приватизация земли в Украине

Бесплатная приватизация земли в Украине – это право каждого гражданина, закрепленное Конституцией.

Получить землю можно, и порядка 17 миллионов украинцев уже воспользовались этим правом, но процедура не так проста, как хотелось бы.

Очереди в государственные разрешительные и исполнительные структуры, высокие цены ряда обязательных услуг, сложность и бюрократизованость процедуры приватизации останавливает многих.

Бесплатная приватизация в Украине не означает, что вы не заплатите ни копейки. Этого говорит лишь о том, что на сегодня непосредственно за землю не надо платить. Фактически же вся процедура обойдется до 20000 грн. и окончательный ценник зависит от множества факторов

Источник: https://bistrozaim.ua/blog/kak-privatizirovat-zemlyu

Приватизация земельного участка в Украине

В Украине пока еще запрещена продажа земли, о том, что будет в будущем – можно только догадываться. В наши дни наблюдается приватизация земельных участков в Украине.

Сегодня каждый гражданин страны имеет право на бесплатную приватизацию земельных участков определенной направленности. Обещание «бесплатно» не говорит о том, что человеку не придется выкладывать свои деньги.

Денежные средства требуются для оформления соответствующей проектной земельной документации.

Право на бесплатное выделение земли

Бесплатную землю может получить каждый гражданин страны для ведения своего подсобного хозяйства, фермерства, садоводства, строительства жилого дома и других хозяйственных помещений и сооружений, частного дачного хозяйства, возведения гаражей (ст.

116 Земельного кодекса Украины). Это обозначает, что собственник может и должен оформить землю, на которой стоит его дом и другие хозпостройки с двором и с огородом (в пределах норм), дача, гараж, объекты торговли или другого вида предпринимательства.

Нормы и порядок приватизации

Порядок приватизации земельных участков предусматривает первоочередную приватизацию для:

 • земельных участков, находящихся в пользовании определенных граждан (частные дома, усадьбы, дачи, гаражи, садовые общества, огороды, наделы);
 • земельных участков, полученных при приватизации государственных и коммунальных сельскохозяйственных предприятий, организаций (земли бывших колхозов, с/х кооперативов);
 • земель государственной и коммунальной собственности, которые выделяются гражданам страны в пределах лимитов бесплатной приватизации для ведения подсобного хозяйства, строительства, земледелия, выпаса скота.

Хотя приватизация земельных участков считается бесплатной, платить придется за оформление технической документации из землеустройства и некоторые другие документы.

Лимиты выделяемых земельных участков:

 • Размер земельного надела (пая) зависит от объема земли, которая принадлежала сельскохозяйственному сообществу и числа членов коллектива (рабочих и пенсионеров). В среднем по Украине размер земельного пая составляет 3-9 га на 1-го члена трудового коллектива.
 • На ведение личного крестьянского хозяйства выделяется 2 га земли.
 • Если человек занимается садоводством, ему полагается не более 0,12 га земли на условиях бесплатной приватизации.
 • Для нужд строительства государством выделяется не одинаковый размер участков для городов и сельской местности. Для села установлена норма – не более 0,25 гектара (25 соток), а для города размер земельного участка должен составлять не 0,1 га, т.е. 10 соток. Для поселка разрешается бесплатная приватизация земельного участка 15 соток.
 • Дачники могут получить разрешение на разгосударствление 10-ти соток.
 • Под строительство гаражей выделяется 1 сотка земли — 0,01 га.

На какие земли распространяется бесплатная приватизация земельных участков?

Приобрести право собственности могут рядовые граждане, физические лица-предприниматели и юридические лица. Для этих целей выделяются земли из государственного пользования или коммунальной собственности.

Читайте также:  Этапы приватизации имущества, документы, сроки

Основанием для передачи в собственность земельного участка является решение органа исполнительной власти (для городской местности) или органов местного самоуправления (в селах), итоги аукционных торгов.

При этом учитываются земли, находящиеся в пределах населенного пункта и за его пределами.

Кому в первую очередь выделяется земля?

Приоритетным правом получения сельскохозяйственных земель в Украине с июня 2014 года пользуются участники боевых действий АТО. Их заявления рассматриваются и удовлетворяются в первую очередь. Это правило распространяется на все с/х земли.

Участники боевых действий могут получить 2 га земли и другие, меньшие виды лимитируемых норм.

Кроме «атошников», земельные площади выделяются местным жителям, работающим на территории сельского совета, интеллигенции, фермерам в пределах лимитов и имеющихся свободных площадей.

Сколько стоит приватизация земли?

Многих граждан интересует стоимость приватизации земельного участка на сегодняшний день. В средствах массовой информации появляются сведения, что сейчас разгосударствление земли значительно снизилось. Это произошло за счет бесплатного изготовления и регистрация государственных актов.

Ранее стоимость государственного акта составляла 255 гривен. Она состояла из платы за кадастровый номер, электронной формы документа на земельный участок и его владельца, текстовых и графических данных с координатами границ участка и поворотных точек, печати государственного акта и регистрации участка.

Сейчас эти процедуры бесплатные.

Перечень платных землеустроительных работ

Работы по изготовлению проектной землеустроительной документации осуществляют государственные или частные компании, имеющие лицензию. Платными остались документы, которые связаны с:

 • изготовлением технической документации;
 • установлением границ участка;
 • изготовлением проектов землеустройства;
 • проектами землеустройства по отводу земельного участка в собственность или аренду.
 • Изготовление земельной технической документации варьируется в диапазоне 3-5 тысяч гривен.

Какие нужны документы на приватизацию земельного участка?

Перечень документов на приватизацию земельного участка зависит от того, находится ли участок в пользовании или нет.

При приватизации личного участка подается заявление в правление местного совета или горисполком по месту нахождения участка с заявлением на приватизацию. К ходатайству прилагается копия паспорта, идентификационного кода заявителя, графического изображения участка в пространстве, прав собственности на него.

При приватизации земель сельскохозяйственного назначения подается заявление в правление местного совета или горисполком. Когда имеется решение о передаче в собственность земли, оформляется проектная документация на этот земельный надел.

Эту процедуру выполняют специальные лицензированные фирмы. Готовый проект землеустройства с паспортом, идентификационным кодом заявителя отдается в Центр административных услуг.

Здесь проводится централизованная обработка документации архитектурными органами и другими организациями, которые связаны с приватизацией определенного участка:

 • госпродспоживслужбой;
 • культурно-историческим наследием;
 • энергонадзором;
 • пожарниками;
 • дорожно-патрульной службой и др.

После получения технической документации с экстерриториальной экспертизой заказчик подает документы в ДЗК, где его участку присваивается идентификационный номер и вносятся соответствующие данные в Госреестр.

Источник: https://sovet.ua/novosti/2019/02/04/privatizacziya-zemelnogo-uchastka-v-ukraine

"На атошников оформляют целые поля". Как запуск рынка земли активизировал схемы по ее бесплатной приватизации

news.pn

Накануне открытия рынка земли в Украине раскручивается новая схема по бесплатной или почти бесплатной приватизации положенных каждому украинцу двух гектаров.

Ее суть проста: предприимчивые посредники ищут участников военных действий, которые имеют льготы на получение земли, и за небольшую плату (а иногда и вообще без денег) убеждают их оформить бесплатный участок якобы на себя. На самом деле на эту землю уже есть покупатели.

Земельный бизнес построен с размахом – агенты ищут свободные участки по всей Украине и попросту ставят местные власти перед фактом.

«Поступают заявки на согласование от неместных граждан на целые массивы земли якобы на 10-20 участников АТО», – подтвердил «Стране» городской голова Белополья (Сумская область) Юрий Зарко. По его словам, отказать они не могут, так как речь идет о льготной категории граждан, которым земли должны выделяться приоритетно.

Нередко в деле также чиновники местных управлений Госгеокадастра и представители местных властей. Покупателям такая земля обходится на 30-50% дешевле, чем по рыночным ценам, так что в желающих поучаствовать в схеме недостатка нет.

«Страна» разбиралась, как работает схема по «льготной» приватизации и как по ней можно получить участок.

Последние два гектара

Возможность бесплатной приватизации до двух гектаров на каждого украинца прописана в статьях 116, 118 и 121 закона о приватизации. Согласно им, все граждане, как сельские жители, так и горожане, могут получить участок под так называемое «ведение личного сельского хозяйства».

Процедура, на первый взгляд, проста: нужно написать соответствующее заявление в местные органы власти, и вам должны предложить свободный участок (подробно об этой схеме мы уже писали здесь). Но могут отказать, если таковых на данный момент нет. И этим правом чиновники активно пользуются.

 • Поэтому на практике схема по бесплатной приватизации часто дает сбой.
 • Главные проблемы, по словам президента Земельного союза Украины Андрея Кошиля, – дефицит свободных земель и коррупция.
 • Большая часть угодий в Украине давно поделена.

В госсобственности числится порядка 10,5 млн гектаров земли. Но многие угодья отданы в долгосрочную аренду на 50 лет. Еще есть 4-5 млн гектаров земель, собственники которых умерли, а наследники не переоформили участки на себя.

 1. Но на самом деле проверить, есть ли в конкретном населенном пункте свободная земля, не всегда просто, так как земельный кадастр неупорядочен, границы участков часто заходят один на другой, информация оперативно не обновляется.
 2. Поэтому, чтобы получить землю, нужно или иметь своих людей в местной власти, или дать взятку.
 3. По словам главы адвокатской компании «Кравец и партнеры» Ростислава Кравца, часто чиновники вообще не дают никакого ответа заявителю, а добиваться земли через суд можно годами.

Но так много времени на бесплатную приватизацию уже нет. Скорее всего, лавочку по бесплатной раздаче двух гектаров скоро вовсе прикроют. Во время обсуждения земельного вопроса в Верховной Раде многие депутаты заявляли, что рынок и бесплатная приватизация не могут существовать параллельно.

Поэтому для тех, кто еще не получил участок, а таких людей в Украине миллионы, сейчас едва ли не последняя возможность заполучить землю.

Причем, так как времени в обрез, в ход все активнее идет схема быстрой приватизации. «Быстро сейчас можно приватизировать землю только на льготников, в частности участников боевых действий», – говорит Ростислав Кравец.

Предприимчивые посредники уже построили на этом целую схему.

«В свое время так называемая «бесплатная приватизация» уже обросла массой схем. К примеру, в Киеве массово оформляли земли на студентов, которые якобы потом их перепродавали. Но в данный момент самая «благодарная» тема – участники боевых действий, которым по законодательству положены льготы», – отмечает Кравец.

Согласно законодательству, участники боевых действий, а также семьи погибших могут получить участок под садоводство (до 12 соток), ведение фермерского хозяйства (до двух гектаров), строительство дома в черте города (до 10 соток), за чертой (до 15 соток), в селе (до 25 соток) или для дачи (до 10 соток).

Достаточно просто написать соответствующее заявление, и местные власти должны рассмотреть его в течение месяца. При этом можно претендовать на землю в любом регионе, а не только по месту жительства.

Формально такие же правила распространяются и на других льготников – многодетные семьи, ветеранов, инвалидов и т. д. Но на практике сейчас работает только схема с атошниками.

В прошлом году Кабмин своим постановлением закрепил за участниками АТО первоочередное право на участки и снял все ограничения по ним (к примеру, ранее действовала норма, по которой местные власти могли передавать только 25% угодий, а остальные выставлять на аукционы).

Это произошло после акции протеста «Кабмин, верни землю атошникам».

Ее провели из-за возникшей заминки с распределением участков, вызванной утвержденной Кабмином Стратегией совершенствования управления в сфере использования и охраны земель. Тогда на несколько месяцев процесс рассмотрения заявок вообще остановился.

С тех пор отказывать участникам АТО местные чиновники не решаются, чем и пользуются посредники.

Так, в Сети можно найти массу объявлений от фирм, которые «оформляют землю под льготы АТО» или берутся помочь участникам боевых действий с участками.

Они специально ищут свободные участки по всей Украине, что рядовому атошнику вряд ли по силам. Затем формируют пакет документов, куда уже входит даже технический план этого участка. И сопровождают весь процесс получения земли.

Причем чаще всего сам участник АТО этот участок не получает – попросту используются его документы.

«Многие люди, особенно в селах, сами отказываются. У них уже есть земля, паи. Они согласны предоставить свои документы под оформление за небольшое вознаграждение. Это может быть 3-5 тысяч гривен, реже – до 10 тысяч гривен», – рассказал «Стране» один из посредников, попросивший не называть его имени.

«Участникам АТО платят небольшие деньги, чтобы воспользоваться их паспортными данными и статусом», – говорит Андрей Кошиль.

«Страна» уже писала, что рыночная стоимость земель под личное сельское хозяйство намного выше, чем предлагают атошникам.

Так, в Николаевской области цены доходят до 2 тысяч долларов за гектар, под Киевом за сотку просят от 500 долларов, то есть, гектар потянет уже на 5 тысяч.

В глубинке цены заметно ниже: скажем, в селах Черниговской области это может быть 3-4 тысячи гривен за гектар, то есть 6-8 тысяч за весь надел.

«Льготную» землю ищут, как правило, уже под конкретного покупателя. Причем вам могут предложить как 2 гектара, так и 4-6 и более гектаров. В таком случае заявки подаются сразу от нескольких атошников.

Землю реально купить дешевле рынка. Причем, если речь идет о «крупном опте», то цена может быть ниже на 30-50%. Скажем, под Киевом оформить участок реально по цене от 250 долларов за сотку.

Объявлениями о продаже «участков АТО» пестрят специализированные сайты. К примеру, на OLX 10 соток возле Белой Церкви (Киевская область) предлагаются за 3 тысячи долларов, а в Черкасской области 1,9 гектара – за 7 тысяч долларов.

В схемах с «землей АТО» нередко задействованы чиновники местных управлений Госгеокадастра. К примеру, в октябре этого года СБУ начала расследовать вывод более 300 гектаров земли Пущи -Водицы через участников АТО.

На первом этапе участники схемы подыскивали свободные участки за пределами населенных пунктов.

Поиском занимались руководители районных подразделений областного Госгеокадастра, которые проводят мониторинг свободных земель.

Второй этап – поиск и «установление личных отношений с лицами, которые по своему правовому статусу имеют право претендовать на приватизацию земельных участков. Как правило, это лица до 45 лет, которые принимали участие в антитеррористической операции на востоке Украины и имеют соответствующий статус участника АТО», – говорился в сообщении СБУ.

По данным Службы безопасности, эти участники АТО за вознаграждение в 500-1000 долларов предоставляли копии своих личных документов и доверенность на представление их интересов. При том, что рыночная стоимость земли – 1,5 тысячи долларов за сотку.

Всего набрали более 160 «добровольцев», что позволило вывести из оборота большой массив сельхозземли в Киево-Святошинском районе столицы. А уже после получения земли атошники сразу же переоформили ее на других лиц. Причем интересно, что ни один из «льготников» не был зарегистрирован на территории Киевской области, а один из них на момент выделения участка вообще умер.

Читайте также:  Когда возникает, переходит право собственности на недвижимое имущество

Городской голова Белополья (Сумская область) Юрий Зарко рассказал «Стране», что им поступают заявления на согласование выделения целых массивов земли. Причем – от неместных участников АТО.

«Речь идет о групповых заявках, иногда на 4-6 человек, а иногда и на 10 человек, то есть просят угодья по 20 гектаров», – говорит Юрий Зарко.

Во Львове похожий скандал был в прошлом году, когда под строительную фирму оформили через участников АТО участок в 13 гектаров.

Примечательно, что вал заявлений от участников АТО приходится на регионы с самой ценной землей. Так, по данным Госгеокадастра, в Винницкой области подано 21,6 тысячи заявлений, в Киевской – 38,5 тысячи, в Кировоградской – 27,5 тысячи, в Полтавской – 26,3 тысячи.

При этом в Ровенской области заявлений лишь немногим более 6 тысяч, в Черновицкой – 2,2 тысячи. Всего по Украине на 31 октября подано 330,5 тысячи заявок. То есть, чтобы дать землю всем, кто попросил, понадобится больше 660 тысяч гектаров.

И это при том, что получить участок для себя, а не для посредников, может далеко не каждый участник АТО. «Землеустроительные компании в регионах жалуются, что люди ходят по кабинетам, но не могут получить положенный им по закону участок», – говорит Кошиль.

Аргумент в этом случае стандартный – нет свободной земли и нужно подождать. Проверить, так ли это, люди сами не могут, поэтому оказываются заложниками ситуации.

«Мы все свободные земли раздали атошникам еще в 2015 году. Теперь распределяем разве что по селам, и уговариваем не на 2 гектара, а хотя бы на полтора», – рассказал «Стране» городской голова Гайворона Роман Волуйко. 

Источник: https://strana.ua/news/234202-kak-rabotaet-skhema-po-lhotnoj-privatizatsii-zemli-v-ukraine-i-kak-po-nej-mozhno-poluchit-uchastok.html

Совет от Протокола: Как приватизировать участок под своим домом?

Если Вы пользуетесь земельным участком, более того, на нем стоит Ваш дом, но оформить право собственности на землю «руки не доходили» эта консультация ресурса «Протокол» как раз для Вас, ведь она посвящена особенностям приватизации земельного участка именно в таких случаях.

Ситуация, что земельный участок находиться в фактическом пользование гражданина, но права на него не оформлены могла сложится при следующих обстоятельствах.

 1. Земля выделялась для строительства во времена Советского Союза. Стоит отметить, что если земля под домом не была приватизирована, то не имеет значение на кого выделялся земельный участок, имеет значение, кто собственник дома, ведь именно в его пользование находиться земля. Такая ситуация часто встречаемая, ведь дом с неоформленной землей мог быть получен по наследству или по договору дарения.
 2. Земельный участок был выделен дачным или садовым кооперативом.
 3. Гражданин самовольно совершил строительство и нет никаких документальных подтверждений прав на землю. Стоит отметить, что право приватизировать участок на законных основаниях появляется в случае добросовестного, открытого и беспрерывного пользования на протяжение менее 15 лет, так называемая приобритательная давность. Но приватизировать на таком основание можно лишь в порядке, установленном для бесплатной приватизации (Пользуйтесь консультацией юридического ресурса «Протокола» «Алгоритм розробки проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки». Напомним, что в соответствии со статьей 118 Земельного кодекса Украины, для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений (приусадебный участок) можно приватизировать земельный участок бесплатно в размере не более 0,25 гектара в селах, не более 0,15 гектара — в поселках, не более 0,10 гектара в городах; для индивидуального дачного строительства — не более 0,10 гектара; для строительства индивидуальных гаражей — не более 0,01 гектара. Таким образом, к примеру, приватизировать земельный участок под жилым домом в городе можно в размере не более 10 соток.

Отметим, что в случае приватизации земельного участка на котором расположен жилой дом, право собственности на который зарегистрировано, техническая документация разрабатывается по заказу собственника жилого дома без предоставления разрешения органа исполнительной власти или органа местного самоуправления, в отличие от безвозмездной приватизации земельного участка из земель государственной или коммунальной собственности. Указанное уже значительно облегчает процедуру приватизации ровно на один шаг.

Шаг 1 Присвоить кадастровый номер земельному участку

Если у участка уже сформирован кадастровый номер, сразу переходите к шагу 2.

Если же нет, то спешим сообщить, что в соответствии «, в случае если на земельном участке, право собственности (пользования) на который не зарегистрировано, расположен жилой дом, право собственности на который зарегистрировано, кадастровый номер на такой земельный участок присваивается по заявлению собственников такого дома на основании технической документации по землеустройству по установлению (восстановлению) границ земельного участка в натуре (на местности). Запрещается требовать для присвоения земельному участку кадастрового номера другие документы. Такой кадастровый номер действует с момента его присвоения.

То есть для присвоение кадастрового номера земельному участку необходимо:

 1. Заказать разработку технической документации по установлению границ земельного участка в натуре у физических или юридических лиц, которые имеют лицензию на проведение работ по землеустройству (Государственный реестр сертифицированных инженеров-землеустроителей доступен на сайте Госгеокадастра) По окончанию этого этапа Вы получаете соответствующий проект и XML файл к нему.

2).

Обратиться в Территориальный орган Госгеокадастра по месту нахождения земельного участка, а именно государственному регистратору, с соответствующим заявлением, к которому приобщить техническую документацию и XML файл, копию паспорта и индикационного кода заявителя, документы (нотариально-заверенные копии), что дают право на разработку технической документации (документы на дом, акт на землю и т.п.)

Как результат регистрации земельного участка в Государственном земельном кадастре Вы получите выписку из кадастра о земельном участке с кадастровым номером.

Если земельному участку присвоен кадастровый номер и на него был выдан акт на право постоянного пользования или относительно которого был оформлен договор аренды, приватизация может осуществляться без технической документации по землеустройству, на основании технических материалов и документов, удостоверяющие право пользования земельным участком. С условием, что при приватизации не будет изменения целевого назначения земельного участка.

 • Шаг 2 Подать заявление в органы исполнительной власти или местного самоуправления
 • Гражданин, заинтересованный в приватизации земельного участка, находящегося в его пользовании и на котором расположен жилой дом, подает заявление в соответствующий орган в зависимости от того, где находиться земельный участок.
 • Важно что, если жилой дом находится в общей собственности нескольких граждан, заявление подается одновременно всеми совладельцами дома.
 • Заявление может подать и представитель, но его полномочия должна подтверждать доверенность, копия которой прилагается к заявлению.
 • В заявлении указываются фамилия, имя, отчество заявителя, место жительства, местонахождение земельного участка, его размер, основания пребывания земельного участка в пользовании заинтересованного в приватизации лица.
 • К заявлению прилагаются копии паспорта гражданина и справки о присвоении ему индивидуального идентификационного кода.
 • В случае приватизации земельного участка, на котором расположен жилой дом, право собственности на который зарегистрировано, и которому присвоен кадастровый номер на основании технической документации по землеустройству относительно установления (восстановления) границ земельного участка, к заявлению нужно приложить:
 • — техническую документацию по землеустройству относительно установления (восстановления) границ земельного участка;
 • — выписку из Государственного земельного кадастра
 • — электронный файл in4 и файл XML.
 • В случае приватизации земельного участка без изменения его границ и целевого назначения, право гражданина на пользование которой удостоверено государственным актом на право постоянного пользования землей или договором аренды земли, необходимо приложить технические материалы и документы, подтверждающие размер земельного участка, а также копию государственного акта на право постоянного пользования земельным участком или договора аренды земли.

Если не земельном участке находится дом права, на который оформлены, необходимо приложить копии документов подтверждающие право собственности на дом. Такими могут быть: договор купли-продажи, свидетельство о праве наследства, договор дарения.

Если земельный участок был выделен дачным или садовым кооперативом дополнительно необходимо приложить справку дачного (садового) кооператива (товарищества) о том, что заинтересованное лицо является членом этой организации и о выделении ему конкретного участка согласно схеме (плана) организации территории кооператива (товарищества).

В случае приобритательной давности на земельный участок, необходимо приложить документы, которые подтверждают добросовестное, открытое и непрерывное владение земельным участком на протяжение 15 лет. Но как правило факт такого владения придется признавать через суд.

 1. Шаг 3 Решение уполномоченного органа о передаче в собственность земельного участка и регистрация прав на земельный участок в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество
 2. После рассмотрения документов, уполномоченный орган выносит решение о приватизации земельного участка, которое является основанием для регистрации права собственности.
 3. Зарегистрировать собственность или другие права на землю можно через местный центр предоставления административных услуг (ЦНАП), который принимает документы для госрегистрации прав на недвижимое имущество, или у нотариуса.
 4. Результат этого шага – выписка из Государственного реестра прав о регистрации права собственности на земельный участок.

Напоследок расшифруем, что означает уполномоченный орган. Так, в соответствии со статьей 122 Земельного кодекса Украины, сельские, поселковые, городские советы передают земельные участки в собственность или в пользование из земель коммунальной собственности соответствующих территориальных громад для всех нужд.

Районные администрации на их территории передают земельные участки из земель государственной собственности, в собственность или в пользование в пределах сел, поселков, городов районного значения для всех нужд и за пределами населенных пунктов для: ведение водного хозяйства; строительства объектов, связанных с обслуживанием жителей территориальной громады района (школ, учреждений культуры, больниц, предприятий торговли), индивидуального дачного строительства.

Что касается Госгеокадастра и его территориальных органов, эти органы исполнительной власти предоставляют земельные участки сельскохозяйственного назначения государственной собственности, кроме случаев, определенных частью восьмой настоящей статьи, в собственность или в пользование для всех нужд.

То есть, для определения того, в какой орган необходимо обращаться значение имеет место нахождение земельного участка и его целевое назначение.

Плюсы от приватизации земельного участка

«Забить своей место под солнцем», точнее в кадастровой карте, очень важно, не менее важно, оформить на землю свои права. Одно тянет за собой другое.

Как только эта процедура будет пройдена, Вы станете полноценным собственником и сможете распоряжаться своей собственностью на свое усмотрение, то есть продать, сдать в аренду, подарить… Кстати стоимость дома увеличится, как только земля под ним будет оформлена.

Хотя продать земельный участок без кадастрового номера можно только незаконно, как и в принципе совершить любые действия относительно участка. Не стоит забывать и о соседях, которым легче перенести забор не в Вашу пользу, если Ваш участок не сформирован и не оформлен.

В любом случае, с приватизацией тянуть больше не стоит, ведь законодательство в стране меняется, а процедура приватизации легче не становиться. К тому же неоформленная земля может привлечь внимание мошенников. Так что, лучше оформить право на землю и «спать спокойно».

 • Помните: получить професиональную консультацию и найти хорошего адвоката Ви всегда сможете на юридическом ресурсе «Протокол».
 • Автор консультации: М. Дунай
 • Источник: юридичний ресурс Протокол
 • Пользуйтесь консультацией: Акт согласования границ земельного участка

Источник: https://protocol.ua/ua/sovet_ot_protokola_kak_privatizirovat_uchastok_pod_svoim_domom/

Ссылка на основную публикацию